ESL One – Кьолн 2015ESL One – Cologne 2015


Cologne 2015
Ето,че ESL One Кьолн – Counter-Strike: Global Offensive е факт. Той завърши този уикенд с вълнуваща победа за Fnatic!
Все повече се отдава значение, не само на анти-чийта, но и на допълнителните стимуланти и имено това беше разисквано на ESL ONE. Многократно е задавам въпросът, за допинг тест и ето, че той е факт, но истинския геймър знае, че няма по-силен “боостинг” от адреналина.
Много добре подготвен екип и обслужваш персонал на всички нива на ESL Кьолн гарантираха на събитието на CS:GO огромна реклама за всички участници.
Над 27 милиона уникални зрители са гледали събитието през двата дни. Почти 340 000 000 часа гледане на екшъна в Тwitch, а само във самата игра на Valve за една среща пикът е 1,3 млн. души. Макар и само за този турнир ръстът на гледаемост е от 30%, се очаква гейминга да набира все по-голяма популярност.
ESL One Кьолн последва примера на ESL One Frankfurt с това, че се е превърна във нещо подобно на фестивал, където всеки може да има контакт с любимете отбори и професионалисти и “премиум” феновете да могат да вземат автограф.

В същото време за пръв път беше представен нов модел на маркетинг, който се явява свръзка между онлайн и офлайн търговията, а именно Series 01 CS:GO Valve Pins.


Be_possitiveОсвен най-доброто гейминг оборудване, столове и периферия, щадяща здравето за вбъдеще все по-голям контрол ще има над всички помощни вещества и наркотици. Така, че гейминга може да се окаже форма на селекция сред младите за вбъдеще – ESL обяви партньорството с WADA и NADA за създаване и прилагане на политиката за борба с допинга, Нада е изготвила програма за превенция, която е представена на играчи и посетители по време на събитието.
“ESL проведе произволно изпитване на анти-допинг сред участници в състезанието, който даде отрицателни резултати за всички тествани играчи.”

Очакваме тепърва да се затегнат правилата около професионалният гейминг, което ще допринесе за чистата игра!


Cologne 2015
Here is it – The ESL One Cologne – Counter-Strike: Global Offensive is a fact. It ended this weekend with an exciting victory for Fnatic!
Increasingly attaches importance not only for anti-cheat, but for additional stimulants and this was discussed at ESL ONE. Repeatedly asked questions about doping test and here he is it,… but true gamer knows that there is a strong “boosting” than clear adrenaline.
Very well prepared team and staff of all levels of the ESL Cologne ensured the event of CS: GO huge advertising for all participants.
Over 27 million unique viewers watched the event over the two days. Almost 340 million hours watching the action at Twitch, but only in the game to Valve for the final peak was 1.3 million people. If only this tournament viewership growth of 30%, is expected to gaming is gaining more and more popularity.
ESL One Cologne follow the ESL One Frankfurt that has turned into something like a festival where everyone can have contact with their favorite teams and professionals and “premium” fans can take autograph.
Meanwhile, for the first time it was presented a new model of marketing, which is the connection between online and offline commerce, namely Series 01 CS: GO Valve Pins.


Be_possitive
But the best gaming equipment, chairs and peripherals friendly health in the future more and more control will have over all the auxiliary substances and drugs. So gaming can be a form of selection among young people of the future – ESL announced a partnership with WADA and NADA to create and implement a policy to combat doping, Nada has prepared a prevention program that is presented to players and visitors during event.
“ESL conduct random testing of anti-doping among participants in the race, which gave negative results for all tested players.”

Yet we expect to tighten rules about professional gaming, which will contribute to the pure game!