May 4, 2015

Истински ГеймърTrue Gamer


Про-геймърът винаги се преражда
Въведение „Б ПРО ГЕЙМИНГ АЛИАНЦ“е наясно, че НЕ всеки, който играе видео игри, може да се счита за “геймър.”Вие сте попаднали на правилното място!true_gamer

Вие сте попаднали на правилното място, ако сте истински геймър.Истински геймър е някой, който чувства, че хобито и съзнанието му са гейминг, който чувства играта, дори когато не играе и чиито разговори се въртят около предимно около гейминг теми. Човек, който знае, че животът е игра и че не трябва да се взима много на сериозно, за да бъде добър игач. „Б ПРО ГЕЙМИНГ АЛИАНЦ“, знае, че не всеки човек, който играе на pc или конзолна игра е “геймър.” Има причина, поради която ние правим това разграничение между някой, който играе само Counter-Strike GO, например, и останалата част от хората, които правят всички (или повечето) от гореспоменатите неща. Винаги има разлика между човек, който играе само един жанр и човек, който чувства математиката и енджина на всички различни видове жанрове. Така че, можете да бъдете професионален играч само в една игра, но … Не, ти не си “геймър”, само защото играеш CS: GO. Има очевидна причина за това хората да те наричат “геймър”, “гийк” или “нърд” … ако си от хората, които обичат да се предизвикват и да упражняват ума си по нетипичен начин.

Геймингът е начин на мислене!

Това е начинът, по който се тълкува всеки сблъсък в живота ни. Няма ЗАГУБА – а само ОПИТ, който събираме от всичко, което правим – обобщаваме ползите и загубите в края. Геймърът е някой, който иска да развива своите умения и логика, а мозъкът му е в режим на работа, който никога не престава да работи, дори в почивка. Игрите са най-доброто средство за подобряване на адаптивността в съвременния свят, а също и стимулират мозъчната дейност. Всеки модел на игра изкуствено пресъздава и се основава на чисто хуманни реакции и физични уравнения, което се отразява добре дори на нашето естествено поведение.SUBSCRIBE Ние от „Б ПРО ГЕЙМИНГ АЛИАНЦ“, осъзнаваме необходимостта от създаването на този сайт, както и съществуването на истински геймъри. Геймингът и истинските геймъри имат нужда да открият своя път да се интегрират в обществото по-официално и с правилното приложение на техните умения и енергия може само да допринесе за развитието на младите. Това, което правим, е да предоставим възможност за развитие и реализация. Въпреки това, поддържането на този сайт изисква реални работни часове и средства. Ако оценявате нашата идея и това, което правим, можете да станете член и да ни подкрепите чрез месечна вноска. Фактът, че има възнаграждение, ни прави про-геймъри.„Б ПРО ГЕЙМИНГ АЛИАНЦ“ е гейминг общност от истински Про геймъри, които благодарение на своя опит искат да се развиват, образоват и предлагат необходимите условия за обучение и участие в най-големите турнири. Нашите членове и играчи имат над 15-годишен опит с големи резултати и успешни представяния на множество състезания. Ние също така предлагаме и програма за обучение на играчи, като по този начин досега сме помогнали на много хора да развият уменията си. Ето защо решихме да създадем гейминг общество, което да следва ред и дисциплина, водещи до нов поглед върху игралната индустрия като цяло. Хората трябва да разберат, че има игри, които всъщност са най-сигурният начин за осигуряване на адреналин или за изучаване на природата и човешкото поведение.
Разгледайте нашите екипи и възможности за членство
counter-strike-logo


Counter-strike Global Offensive
Valve

 

wot

 


World of Tanks Wargaming

 

Starcraft

 


HearthStone
Blizzard

 

 

Dota-2

 

D O T A 2 Valve

 

Присъедини се към нашите отбори и се регистрирай за турнири!

Pro-gamer Always Re-spawning

Introduction B Pro Gaming Alliance is aware that NOT anyone who plays video games can be considered a “gamer.” There is a reason why we make this distinction between someone who only plays Counter-strike GO, for example and the rest of the people that do all (or most) of the aforementioned things. There is always a difference between a person who is playing just one game and someone who feels the mathematics and engines of all different types of genres in their genes.

You’ve come to the right place true_gamer

You have come to the right place if you are a true gamer. A true gamer is someone who feels that their hobby and mind is gaming, one who feels the game even when not playing and whose conversation is revolved around video games more than anything else. А man who knows life is a game and that life should not be taken too seriously, but try and be a skilled player instead. B Pro Gaming Alliance, knows that not any person that plays a video game is a “gamer.” There’s a reason that we make distinctions between someone that only plays Counter-strike GO for example and then the people that do all (or most) of the aforementioned things. There is always a difference between someone who only can play one game or someone that feels the matematics and engines, of all different types of genres. So, you can be a professional player just in one game, but… No, you’re not a “gamer” just because you playing CS:GO.  There’s actual a reason when people call you a “gamer”, “geek” or “nerds”… to feel that you are human that like to challenge and practice his mind in not a typical way.

The Gaming is a way of thinking!

This is how we interpret each clash in our lives. There is no LOSE – there is EXPERIENCE we gain from everything and what we do – we sum up the benefits and losses in the end. The Gamer is someone who wants to develop their skills and logics and it is a brain mode which never ceases to operate, even when resting. Because gaming is the best means to improve adaptability in the modern world and provoke brain activity. Each game model artificially holds and rests on many purely humane reactions and physical equations which reasons well and accounts our natural behavior. SUBSCRIBE We from B Pro Gaming Alliance, realized the fact for the necessity for the birth of this website, as is the existence of the true gamers. Gaming and true gamers need to find their way and integrate into society more officially and the proper use of their skills and energy would only contribute to human development. What we do is to provide opportunities for development and implementation. However, running this website requires actual business hours and dollars to sustain. If you value our idea and what we do, please consider becoming a Member and support what we do by recurring monthly subscription of $ … The fact that we call remuneration is what makes us different from gamers. B Pro Gaming Alliance is a gaming community of true Pro Gamers which thanks to their experience want to develop, educate and offer the necessary conditions for training and participation in the biggest tournament events. Our members and players have over 15 years’ experience with great performance results in competitions. We also provide a training program for players and have helped many people to develop their skills so far. That’s why we decided to create gaming society, which follows the order and discipline that lead to new insight into the gaming industry as a whole. People need to understand that there are games which actually are the safest way to adrenaline-pumping to health or to study the nature or human behavior.

Explore our teams and opportunities for membership
counter-strike-logo


Counter-strike Global Offensive
Valve

 

Starcraft

 

StarCraft 2 Blizzard

 

 

Dota-2

 


D O T A 2 Valve

 

wot

 


World of Tanks Wargaming

 

 

Want to join our teams ? Want to join your team to our gaming community? Want to register for tournament?