May 4, 2015

Какво е гейминг?What is gaming?

Не бягай, чакай…!

csing2 Както сигурно си спомняте, всички сме си играли като деца. Всички живи същества на тази планета са програмирани да играят. Замислете се…дори играещото в парка куче е пример за връзката между различните видове.Всички знаем как без значение колко диви са животните, те играят и си помагат един на друг.

Играта е естествен провокатор за обучение, развитие и формиране на личността в днешния електронен свят. Дори и да не играеш игри и да предпочиташ да прекарваш времето си навън сред природата, или си твърде отдаден на работата си, за да си починеш, ти можеш да се адаптираш към настоящата социална обстановка главно благодарение на игрите като по-малък. Научни изследвания и последните проучвания показват, че социалното взаимодействие между индивидите представлява жизненоважна адаптация на човешкия мозък, като дори може да се каже, че човешкият ум може да бъде оборудван със неврокогнитивна система, специализирана в мотивите на социален обмен.

Тази адаптация продължава да се развива чрез естествен подбор, когато две страни се справят по-добре заедно отколкото когато са били сами. Това е геймингът… Въпреки това, селекцията само ще притисне социалния обмен, когато двете страни получават взаимна изгода от ситуацията; ако едната страна мами другата и получава облага, то селекцията неминуемо ще спре. Следователно същестуването на чийтъри, тези които печелят чрез измама, заплашват развитието на обмен. Използвайки еволюционната теория на игрите, е доказано, че адаптациите за социален обмен могат да бъдат подобрени и поддържани чрез естествен подбор, но само ако имат функция за откриване на чийтъри. По този начин хората използват социални договори, за да конкретизират ползите и вредите на всяка страна (ако получаваш възнаграждение от мен, то тогава трябва да задоволиш моето изискване). Развили сме усъвършенствата система за залавяне на чийтъри, оборудвана с патентована система за решаване на проблеми, еволюирала, за да съответства на повтарящите се характеристики в съответните проблемни зони. Не само че хората имат нуждата да определят дали договорът е нарушен, но също така и дали нарушението е било умишлено. Затова и има специализирани системи за проследяване на нарушениета. Ето затова имаме Анти-Чийт Кампания! Историята на игрите датира от древни времена. Игрите са неразделна част от всяка култура и са една от най-старите форми на човешко социално взаимодействие. Игрите са формализиран образ на играта, която позволява на хората да надхвърлят непосредственото въображение и пряката физическа активност. Общите характеристики на игрите се изразяват в: несигурност от изхода, договорени правила, конкуренция, отделно време и място, елементи на фантастика, елементи на шанс, предписани цели и лично удовлетворение. Игрите улавят идеите и светогледите на различните култури и ги предават на следващото поколение.

Игрите са много важни като културна и социална връзка, като инструмент за преподава и като маркер на социалния статус. Някои игри, които са били играни от кралски особи и елита, са станали характерни за културата, а също са били и давани като подаръци. Игри като Сенер и Мезоамериканска топка често са пропити с митично и ритуално религиозно значение. Игри като Gyan chaupаr и The Mansion of Happiness са били използвани да преподават духовни и етични уроци, докато Shatranj и Wéiqí (Go) са били виждани като начин да се развие стратегическото мислене и психичните умения на политиците и военния елит. В книгата си от 1938г., Хомо Луденс, холандският културен историк Йохан Хьойзинха твърди, че игрите са първостепенно условие за генериране на човешки култури. Той вижда играенето на игри като нещо, което ” е по-старо от културата, като културата е обаче напълно дефинирана, винаги предполага човешкото общество, а животните не са седяли да чакат човека да ги научи как да играят своите игри”. Хьойзинха вижда игрите като отправна точка за сложните човешки дейности като език, закон, война, философия и изкуство. Форбс се позовават на изследвания на Адам Газели от Калифорнийския университет в Сан Франциско , че игрите всъщност подобряват мозъчната и когнитивна функция. Може би и ти би харесал и би се присъединил към нашата програма за детско здраве.
Източник: Wikipedia

Do not run, wait…!

csing2 As you remember we all have played as children. All living beings on this planet have set themselves in need of playing. If you come to think about it … even the dog in the park is an old example of the relationship between the games through various species. We all know that no matter how wild animals have predisposition for playing together and thus helping each other. Game is a natural provocateur for learning, development and formation as an individual in a e-world nowadays.

Even if you don’t play games and prefer to spend time outdoors and among nature, or you are too devoted to your job to have some time off, you can adapt the current social environment, mostly thanks to your experience gained in games when younger. Scientific research and recent studies suggest that social interaction between individuals is a vital adaptation to the human brain, going as far to say that the human mind could be equipped with a neurocognitive system specialized in reasoning about social exchange. Social exchange, in this aspect is a vital adaptation that has evolved in social species and become exceptionally exquisite in humans. This adaption continues to develop by natural selection when two parties can make themselves better off than they were before by exchanging things one party values less for things the other party values for more. This is the way of gaming… However, selection will only pressure social exchange when both parties are receiving mutual benefits from their relative situation; if one party cheats the other by receiving a benefit while the other is harmed, then selection will stop. Consequently, the existence of cheaters—those who fail to deliver fair benefits—threatens the evolution of exchange. Using evolutionary game theory, it has been shown that adaptations for social exchange can be favored and stably maintained by natural selection, but only if they include design features that enable them to detect cheaters, and cause them to channel future exchanges to reciprocators and away from cheaters. Thus, humans use social contracts to lay the benefits and losses each party will be receiving (if you accept benefit B from me, then you must satisfy my requirement R).

Humans have evolved an advanced cheater detection system, equipped with proprietary problem-solving strategies that evolved to match the recurrent features of their corresponding problem domains. Not only do humans need to determine that the contract was violated, but also if the violation was intentionally done. Therefore, systems are specialized to detect contract violations that imply intentional cheating. That’s why we have Anti-Cheat Campaign! The history of games dates to the ancient human past. Games are an integral part of all cultures and are one of the oldest form of human social interaction. Games are formalized expressions of play which allow people to go beyond immediate imagination and direct physical activity. Common features of games include uncertainty of outcome, agreed upon rules, competition, separate place and time, elements of fiction, elements of chance, prescribed goals and personal enjoyment.  Games capture the ideas and worldviews of their cultures and pass them on to the next generation. Games were important as cultural and social bonding events, as teaching tools and as markers of social status. As pastimes of royalty and the elite, some games became common features of court culture and were also given as gifts. Games such as Senet and the Mesoamerican ball game were often imbued with mythic and ritual religious significance. Games like Gyan chauper and The Mansion of Happiness were used to teach spiritual and ethical lessons while Shatranj and Wéiqí (Go) were seen as a way to develop strategic thinking and mental skill by the political and military elite.  In his 1938 book, Homo Ludens, Dutch cultural historian Johan Huizinga argued that games were a primary condition of the generation of human cultures. Huizinga saw the playing of games as something that “is older than culture, for culture, however inadequately defined, always presupposes human society, and animals have not waited for man to teach them their playing.” Huizinga saw games as a starting point for complex human activities such as language, law, war, philosophy and art. Forbs posting that games actually improve brain and cognitive function by research of Adam Gazzaley at the University of California, San Francisco. Maybe you can like and join our Children Health Program Info Source: Wikipedia